สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554

ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: อบต.บางกล่ำ
ก.อบต จังหวัดสงขลา มีหนังสือแจ้งให้ อบต.102 สรุปผลการดำเนินงานขอโบนัสประจำปี 2553 (ระยะเวลา 8 เดือน 1 พ.ย 52-30 มิ.ย 53)ส่งภายใน 2 สิงหาคม 2553 นี้ เพื่อให้อนุกรรมการก.อบต.จสงขลา ออกมาประเมิณฯต่อไป มีรายละเอียดเพิ่มเติม ครับ


 ก.อบต จังหวัดสงขลา มีหนังสือแจ้งให้ อบต.102  สรุปผลการดำเนินงานขอโบนัสประจำปี 2553
(ระยะเวลา 8 เดือน 1 พ.ย 52-30 มิ.ย 53)ส่งภายใน 2 สิงหาคม 2553 นี้ เพื่อให้อนุกรรมการก.อบต.จสงขลา ออกมาประเมิณฯต่อไป
 มีรายละเอียดเพิ่มเติม ครับ
  สิ่งที่อบต.ต้องส่งคือ

1.ส่งหนังสือพร้อมขอรับการประเมิณโบนัสปี 2553 พร้อมเอกสารที่ส่ง คือ
   1.1 เอกสารการประเมิณ 4 มิติตัวชี้วัด จำวนวน 1 เล่ม
   1.2 แบบแสดงรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคล
        ไม่เกิน 40  % ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
หนังสือที่ สข 0037.2/ว 133 ลว 2 มิ.ย 53
จำนวน 3 แผ่น ครับ
 
    

และหนังสือแจ้งมติ ก.อบต สงขลา ครั้งที่11/2552 ลว 26 พ.ย 52เรื่องนี้ ที่สข 0037.2/ว.492 ลว. 1 ธ.ค 52 จำนวน 15 แผ่น ครับ 


               ก็นำมาแจ้งให้อบต.ที่ขอรับโบนัสปี 53 ได้เตรียมตัว  ครับ

                    นายอักษร          บุตรโคตร
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                   1 กรกฎาคม 2553

               p-aksorn31@windowslive.com

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยยกเลิกระเบียบว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2553 ลงนามโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการะทรวงมหาดไทย นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ และจะมีผลใช้บังคับภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ๑๒๐ วัน หรือ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ นี้

         ในระเบียบนี้ ได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ทั้งหมด และให้องค์การบริหารส่วนตำบลไปใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งผลใช้บังคับในวันเดียวกัน แทน

 

รายละเอียดคลิกดาวน์โหลดได้จำนวน 15 หน้า ครับ

 


ข่าวดี !!! มติก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 11/2552 ลว. 26 พ.ย.52 มีมติเห็นชอบให้ อบต.102 แห่งแจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2553 มีระยะเวลาปฎิบัติงาน 8 เดือน( 1 พ.ย 52-30มิ.ย 53)และมติก.อบต.จ.สงขลา ครับ
               05/01/2553
การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ว4288)                05/01/2553มติก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 11/2552 ลว. 26 พฤศจิกายน 2552 มีมติเห็นชอบที่สำคัญเช่น 1.อบต.102 แห่งแจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2553 มีระยะเวลาปฎิบัติงาน 8 เดือน( 1 พ.ย 52-30มิ.ย 53)

 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2552(1902.53 KB)
 • มติ กทจ. ครั้งที่ 11/2552(1867.24 KB)
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2552(1695.19 KB)
  ระเบียบวาระที่ 5.11 อบต.102 แห่งในจังหวัดสงขลา แจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2553  ยกเว้น อบต.คูหาใต้ ไม่เสนอขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ
   
  มีระยะเวลาขอรับการประเมินโบนัสไม่เกิน 8 เดือน ก.อบต.มีมติ เริ่ม 1 พ.ย.2552 ถึง 30 มิ.ย. 2553 โดยทุก อบต.จะต้องดำเนินการประเมินตัวเองตามแบบประเมิน 4 มิติตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 80 คะแนน ในส่วนอีก 20 คะแนนให้นำผลการประเมินการบริหารจัดการที่ดีประจำ 2552 มาเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน
   คณะกรรมการ ก.อบต.จ.สงขลา จะออกตรวจโบนัสในช่วงเดือน - สิงหาคม -15 กันยายน 2553 เพื่อนำเสนอต่อ ก.อบต.จ.ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ อบต. ที่ผ่านการประเมินได้รับโบนัสประจำปี 2553 ภายในปีงบประมาณ 2553 
   ในส่วนสำหรับบริษัทกลาง น่าจะใช้รูปแบบเดิมคือ ให้อบต.จ้างเหมาโรงเรียนในเขตพื้นที่ประเมิณตามหลักเกณ์ปี 51 โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดอื่น ให้ปฎิบัติตามหนังสือกรมที่ มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 48 เรื่องหารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง ที่จะเข้าตรวจการวัดความพึงพอใจที่มี คะแนน 7 คะแนน 

           ก็นำมาแจ้งให้อบต.ที่ขอรับโบนัสปี 53 ได้เตรียมตัว ปีใหม่นี้ ก็ขออวยพรให้ข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานจ้าง อปท. ทุกท่าน
   โชคดี ครับ

  และหนังสือแจ้งเรื่องนี้ ที่สข 0037.2/ว.492 ลว. 1 ธ.ค 52 จำนวน 15 แผ่น ครับ 


                       ชนในชาติสามัคคี      ทำความดีเพื่อพ่อหลวง

                                  นายอักษร          บุตรโคตร
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                     30 พฤศจิกายน 2552


  คู่มือรวมหนังสือสั่งการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

  หนังสือสั่งการและตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

  หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส

   

  ตัวอย่างหนังสือขอรับการประเมิน

  4.แนบท้ายหนังสือบันทึกข้อตกลง

  ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๐

  ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๑

  ตัวอย่างหนังสือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
  1.รายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ

   

  เอกสารข้างเป็นเพียงเอกสารตัวอย่างเท่านั้น มิได้มีข้อผูกพันองค์กร/หน่วยงานใด อบต.แต่ละแห่งสามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมได้

   


  ด่วน..ก.อบต.จ.สงขลา แจ้งมติเห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน รายละเอียดตามหนังสือที่สข 0037.2/ว 441 ลว.30 ตุลาคม 2552 เอกสารแนบท้าย จำ
  ด่วน..ก.อบต.จ.สงขลา แจ้งมติเห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ตามหนังสือที่สข 0037.2/ว 441 ลว.30 ตุลาคม 2552  เอกสารแนบท้าย จำนวน 12 แผ่น

  และมติก.อบต.จ.สงขลา ครับ
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2552(1615.56 KB)
 • มติ กทจ. ครั้งที่ 10/2552(1714.28 KB) 
  ก็ขอแสดงความยินดีกับพนักงานอบต.และลูกจ้างทุกท่าน ครับ
                           นายอักษร          บุตรโคตร
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                     2  พ.ย    2552


 • ก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน รายละเอียดวาระการประชุมตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 5 แผ่น ครับ
  ก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน รายละเอียดวาระการประชุมตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 5 แผ่น ครับ


        ก็ขอแสดงความยินดีกับพนักงานอบต.และลูกจ้างทุกท่าน
   ส่วนปีหน้า ก็อย่าลืม ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเสนอรับการประเมิณเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นประจำปี 53 ส่งให้ท้องถิ่นจังหวัดภายใน 30 ตุลาคม 2552 ตามที่ได้มีหนังสือของสำนักงานท้องถิ่นสงขลาแจ้งให้ทุกอบต.ทราบ แล้ว

                                         นายอักษร          บุตรโคตร
                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                           29 ตุลาคม 2552

  ประชาสัมพันธ์  แนวทางการเบิกจ่ายโบนัส อปท.  ปีงบประมาณ 2552

  1. อปท. ควรจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2552 ให้เรียบร้อยพร้อมรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามที่หนังสือสั่งการหรือระเบียบกฏหมายกำหนดใว้

  2. ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรอบตุลาคม 2552 (ให้มีผล 1 ต.ค. 52) และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภาระกิจรอบตุลาคม 2552 (ให้มีผล 1 ต.ค. 52) ให้เรียบร้อยแล้วใช้ฐานเงินเดือนที่เลื่อนรอบตุลาคม 2552 ไปคำนวนเพื่อเบิกจ่ายเงินโบนัส

  3. จัดทำฎีการอจ่ายเพื่อไปเบิกจ่ายหลัง 30 กันยายน 2552 และเมื่อเบิกจ่ายแล้วให้รายงานผลการดำเนินการให้ก. จังหวัดขอนแก่น(กจจ.-กทจ.ก.อบต.จว.ขก.เพื่อทราบต่อไปมติ ก.อบต.จ.ขอนแก่น แนวทางออกคำสั่งจ่ายโบนัสปี 52 ลว.22 ต.ค 52

  มติก.อบต.จว. ขกครั้งที่ 10/2552 (ก.ย.)  สิ่งที่ส่งมาด้วย

  มติ ก.อบต.จว.ขก. ครั้งที่ 11/2552 (ต.ค.)  สิ่งที่ส่งมาด้วย
 • โดย: อบต.บางกล่ำ
  วันที่ 19 ก.ค. 53

  ข่าวล่าสุดภายในอปท.
  ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลเมืองม่วงงาม ขึ้นใหม่ (ดู:160)(วันที่:02 ก.ย. 57)
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานบริเวณตลาดริมน้ำคลองแดน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด (ดู:147)(วันที่:02 ก.ย. 57)
  ข่าวประชาสัมพันธ์: กีฬาชุมชนสัมพันธ์ 2557 (ดู:143)(วันที่:02 ก.ย. 57)
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมในการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม (พรุล้อมช้าง ) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:136)(วันที่:02 ก.ย. 57)
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสาธารณะบริเวณหาดแหลมโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ดู:136)(วันที่:02 ก.ย. 57)